Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Formu

Röder Yapı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle “RÖDER Türkiye” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle başta siz değerli bülten katılımcımız olmak üzere RÖDER Türkiye ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 2. Doğru ve güncel olarak,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 5. İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz.

1) İşlenen Kişisel Veri Tipleri, İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanakları

RÖDER Türkiye olarak bizler siz değerli bülten katılımcılarımıza ilişkin kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

Adınız-soyadınız, e-posta adresiniz ve iletişim bilgileriniz RÖDER Türkiye tarafından Kanunun 5/2 maddesinin c fıkrası uyarınca tarafınızla iletişime geçilmesi, bülten gönderme faaliyetinin yerine getirilmesi ve ürünlerin tanıtımı amacıyla sizlere ulaşılması için işlenecektir.

Şirket tarafından bu madde kapsamında işleneceği belirtilen tüm veriler, kanunda belirtilen koşullarda veya açık rızanız ile RÖDER Türkiye’ye sunucu ve altyapı hizmeti veren iş ortağı firmalar ile paylaşılabilir.

2)Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Bu kapsamda değerli bülten katılımcılarımız uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan RÖDER Türkiye’ye başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler

Buna göre, ilgili kişiler;

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

3)Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

 1. Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. No: 25/A K:18 D:62 Üsküdar İstanbul adresine yazılı olarak veya;
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından RÖDER Türkiye’ye daha önce bildirilen ve RÖDER Türkiye’nin bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

Bu yollar haricinde siz bülten katılımcımız tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
 4. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
 5. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

4)Başvuruların Cevaplandırılması

RÖDER Türkiye’ye gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.

Katalog İncele Projeleri İncele +90 216 340 89 10
Daha Fazla Bilgi